Cenik storitev

Stroški izven posredniške pogodbe se obračunajo po tem veljavnem ceniku ( v primeru, če stranka nima sklenjene posredniške pogodbe oziroma v primeru predčasne prekinitve pogodbe s strani naročitelja).

STORITEV CENA
Uradne listine
Pregled listin 40.00€
Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska-vpogled in izpis 7.00€
Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska na zemljiškoknjižnem sodišču 24.00€
Pridobitev predkupne pravice 24.00€
Pridobitev lokacijske informacije 24.00€
Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča 24.00€
Pridobitev listin iz Geodetske uprave RS 24.00€
Priprava davčne napovedi za odmero davka na nepremičnine in dostava davčne napovedi na pristojni organ 60.00€
Priprava dokumentacije za zemljiškoknjižni predlog (vknjižba lastninske pravice, vknjižba hipoteke, vknjižba etažne delitve…) Od 48,80€ do 183.00€
Primopredaja in ureditev predpisov (elektro, komunala, upravljavec…) 150.00€
Pogodbe
Kupoprodajna 400.00€
Najemna 250.00€
Menjalna 400.00€
Darilna 400.00€
Ostale storitve
Strokovna ura nepremičninskega posrednika 50.00€

 

OPOMBE

  • V cenah je vključen 22% DDV.
  • V cenah niso vključeni stroški upravnih in sodnih taks in notarske pristojbine, ki nastopijo pri overitvi podpisov na prodajni oziroma drugi pogodbi oziroma zemljiškoknjižnem dovolilu. Le te je stranka dolžna plačati istočasno s plačilom storitve.